ระบบโปรแกรมการให้บริการข้อมูลสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ E-BOOK

ระบบ EBOOK Management เป็นระบบบริหารจัดการและให้บริการสื่อ eBook โดยองค์กรสามารถสร้าง eBook เข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ พนักงาน นักศึกษาได้ โดย eBook ที่สร้างขึ้นจะรองรับการอ่านบนระบบปฏิบัติการ Windows, iOS และ Android รวมทั้ง eBook ที่สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ พร้อมทั้งระบบการยืม-คืน สื่อดิจิตอล พร้อมทั้งการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ และยังมีระบบ eBook Store สำหรับองค์กรที่ต้องการผลิต eBook เพื่อจำหน่ายด้วย
URL : http://ebook.ubru.ac.th
 
รหัสผู้ใช้งานของนักศึกษา
Username : รหัสบัตรประจำตัวนักศึกษา
Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
 
รหัสผู้ใช้งานของอาจารย์ พนักงาน ภายในมหาวิทยาลัย
Username : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
Password : เป็นรหัสผ่านเดียวกันกับระบบบันทึกภาระงานและสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (pws.ubru.ac.th)